مرجع سراسری گردآوری متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

تنش پیش - تراکمی و رابطه آن با ویژگی های فیزیکی و مکانیکی برخی از خاک های اصفهان

تنش پیش - تراکمی و رابطه آن با ویژگی های فیزیکی و مکانیکی برخی از خاک های اصفهان

• رساله دکترای کشاورزی گرایش خاک شناسی با عنوان: تنش پیش - تراکمی و رابطه آن با ویژگی های فیزیکی و مکانیکی برخی از خاک های اصفهان 

• دانشگاه صنعتی اصفهان 

• استاد راهنما: دکتر محمدعلی حاج عباسی ، دکتر عباس همت 

• پژوهشگر: محمدرضا مصدقی 

• سال انتشار: 1382 

• فرمت فایل: PDF و شامل 245 صفحه

 

 

 

چکیــــده:

امروزه مفهوم تنش پیش-تراکمی (σpc) به عنوان شاخصی مفید در ارزیابی رفتار تراکمی خاک‌های کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. تنش پیش-تراکمی، حداکثر تنشی است که خاک می‌تواند تحمل کند بدون اینکه به ساختار فیزیکی آن آسیب وارد شود. برای بررسی عوامل اصلی کنترل کننده σpc، امکان کاربرد σpc به عنوان تنش بحرانی در برخی خاک‌های استان اصفهان و یافتن روش‌های جایگزین اندازه گیری آن، این رساله به پنج بخش تقسیم شد. در بخش اول، آزمایشی گلدانی روی خاک سطحی با ساختمان ناپایدار (بافت لوم رسی سیلتی) به منظور بررسی اثر تنش‌های داخلی ناشی از خشک شدن پس از آبیاری غرقابی بر σpc انجام شد. جرم مخصوص ظاهری (BD)، و رطوبت جرمی (θm)، پتانسیل ماتریک (Ψm)، شاخص مخروطی (CI) و σpc در حین خشک شدن خاک تعیین شد. مقدار σpc قویا تحت تاثیر θm قرار گرفت ولی BD اثر کمی بر آن داشت. ارتباط خطی معنی دار بین σpc و تنش موثر حاصل از مکش ماتریک در دامنه (0-100kPa) بیانگر اثر مهم نیروهای داخلی در سخت شوندگی این خاک بود. رابطه خطی و بسیار معنی داری بین σpc و CI مشاهده شد. در بخش دوم، ارتباط مفهوم σpc و کیفیت فیزیکی (هدایت هوایی) خاک سطحی پنج سری از استان اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل: چهار مقدارpF (2، 2.3، 2.7، 2.9)، سه مقدارσpc (200، 400 و kPa600) و سه نوع بارگذاری به همراه دو روش بارگذاری (سیکلی با 10 سیکل و بارگذاری پلکانی) بود. انواع بارگذاری شامل: فشردگی محصور (CCT)، فشردگی نیمه محصور (SCCT) و فشردگی ورزاندن (KCT) بود. تحت بارگذاری سیکلی، کرنش خاک در روش SCCT و KCT بیشتر از روش CCT بود. در بارگذاری پلکانی، درجه پوکی (e) و هدایت هوایی (Kg) با افزایش تنش کاهش یافت. اثر بارگذاری سیکلی بر Kg در رطوبت های بالا بیشتر قابل توجه بود که با کرنش ماندگار معنی دار خاک همراه نبود. بنابراین، σpc احتمالا تنش بحرانی مناسبی از نظر کیفیت فیزیکی (Kg) خاک‌های ناپایدار مورد مطالعه بویژه در رطوبت های بالا نمی‌باشد. روش KCT در رطوبت‌های بالا سبب کاهش بیشتر Kg در مقایسه با روش CCT شد. در رطوبت‌های پایین تر، KCT منجر به مقادیر بالاتر Kg شد. در بخش سوم، اثرات ترکیبی تنش‌های خارجی (شبیه بخش دوم) و درونی (حاصل از مکش ماتریک) بر رفتار تراکمی و σpc خاک‌ها مورد بررسی قرار گرفت. قبل از شروع فرایند تراکم، یک سیکل خشک و تر شدن (D&W) بر تمامی نمونه‌ها اعمال شد. در بارگذاری سیکلی، پس از سیکل اول بارگذاری، D&W بر نمونه‌ها اعمال شد. در بارگذاری پلکانی، D&W پس از سیکل اول و سیکل دوم به کار برده شد. قبل و پس از D&W ، e و Kg خاک‌ها تعیین شد. انحنا ناحیه بحرانی و ویژگی‌های فیزیکی خاک‌ها به طور معنی دار تحت تاثیر تنش‌های خارجی و درونی قرار گرفت. لذا رفتار تراکمی خاک‌ها به خصوص با ساختمان ناپایدار به طور معنی داری تحت تاثیر تنش‌های درونی تغییر می‌کند. در بخش چهارم، روش آزمایشگاهی جایگزین به جای CCT برای تعیین σpc مورد ارزیابی قرار گرفت. ترکیبات بارگذاری (CCT-SCCT، SCCT-CCT و KCT-CCT) بدین معنی بود که خاک توسط روش اول تراکم شده و توسط روش دوم، σpc آن ارزیابی شد. تخمین σpc توسط روش SCCT همواره دقیق‌تر از روش CCT بود. تخمین σpc توسط روش SCCT در رطوبت‌ها و تنش‌های بالا، بسیار بهتر از روش CCT بود. تفاوت چندانی بین ترکیب بارگذاری SCCT-CCT و KCT-CCT از تخمین σpc وجود نداشت. در بخش پنجم، آزمایشات CCT و نشست صفحه‌ای (PST) صحرایی روی خاک سطحی و زیر سطحی سری خاک مورد مطالعه در بخش اول اجرا شد. روش PST تخمین بهتری در مقایسه با CCT از σpc بدست داد. اثر نیروهای داخلی بر منحنی‌های تنش کرنش و σpc به راحتی توسط روش PST قابل اندازه گیری بود. اثر تنش موثر حاصل از مکش ماتریک بر σpc برای خاک سطحی قابل توجه بود ولی خاک زیر سطحی به دلیل ساختمان پایدار کمتر تحت تاثیر آن قرار گرفت. آزمایش فروسنجی به عنوان روشی سریع جهت تخمین ظرفیت بارپذیری و بررسی توزیع تنش زیر آزمایش PST استفاده شد. روش PST به خوبی توانست σpc خاک پیش-تراکم شده توسط تراکتور را بهتر از روش CCT اندازه گیری کند.

______________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست پایان نامه:

با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 16,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
34_189257_8579.zip5.4 MB